Operator wózka widłowego to obecnie jedna z tych profesji, na które zapotrzebowanie w wielu brzeżanach jest bardzo duże, dlatego też oferujemy takie kursy i szkolenia Edu-Lift Lublin. Uprawnienia do kierowania tymi pojazdami dają możliwość zdobycia dobrze płatnej i ciekawej pracy w przemyśle, usługach czy handlu. Jeśli zamierzasz ubiegać się o kwalifikacje do poruszania się na popularnym „widlaku” i chcesz dowiedzieć się, jak wygląda egzamin, w tym artykule znajdziesz wszystkie potrzebne informacje. Sprawdź!

Jakie warunki należy spełnić, by przystąpić do testu?

Zasady przeprowadzania sprawdzianów kwalifikacyjnych umożliwiających zdobycie prawa do prowadzenia wózków widłowych określa Urząd Dozoru Technicznego w dokumencie, zwanym „Programem sprawdzania kwalifikacji i certyfikacji osób obsługujących urządzenia transportu bliskiego oraz napełniających zbiorniki ciśnieniowe przenośne”.

Dokument znajduje się na oficjalnej stronie internetowej UDT. Do egzaminowania kursantów na wózki widłowe uprawnione są odpowiednie jednostki oraz firmy mające stosowne uprawnienia. Aby przystąpić do sprawdzianu wiedzy i umiejętności, kandydat na operatora powinien spełnić następujące warunki:

  • złożyć stosowny wniosek do UDT,
  • uiścić opłatę egzaminacyjną.

Czy kurs na wózki widłowe jest konieczny, by przystąpić do egzaminu?

Jak pewnie zauważyłeś, w powyższych wymogach ani słowem nie wspominano o konieczności odbycia szkolenia. Z formalnego punktu widzenia – faktycznie jest ono nieobowiązkowe, jednak praktyka pokazuje, że – zwłaszcza w przypadku osób bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy – udanie się na taki kurs znacznie zwiększa szansę na pozytywny wynik egzaminu. Jednocześnie, przejście kompleksowego instruktażu pozwala zminimalizować stres podczas sprawdzianu i przygotować się na najróżniejsze sytuacje i pytania zadawane przez egzaminatorów.

Przebieg egzaminu na wózek widłowy

Osoby chcące zdobyć uprawnienia na obsługę widlaków, muszą zdać dwie części testu: teoretyczną i praktyczną. Podobnie jak w przypadku kwalifikacji na prawo jazdy, pozytywny wynik z części teoretycznej jest warunkiem niezbędnym do przystąpienia do wykonywania zadań na placu manewrowym.

W trakcie części teoretycznej egzaminator rozdaje zainteresowanym test jednokrotnego wyboru składający się z 15 pytań które obejmują :

  • tematykę ogólną,
  • zagadnienia specjalistyczne, zależne od kwalifikacji, o jaką ubiega się zdający.

Aby uzyskać pozytywny wynik z tej części, musisz odpowiedzieć poprawnie na minimum 11 pytań.

Dalsza część egzaminu na wózek widłowy odbywa się już na placu manewrowym, gdzie kursant wykonuje zadania zgodnie z polecaniami osoby przeprowadzającej test. Warto w tym momencie zachować tzw. chłodną głowę i z pewnością nie przesadzać z brawurą, gdyż takie zachowania mogą stanowić podstawę do negatywnego wyniku. Surowo zabronione jest m.in. wychylanie się z wózka czy rozwijanie nadmiernej prędkości w trakcie wykonywania zadanych manewrów.

Decyzja o wyniku egzaminu i uzyskaniu uprawnień wydawana jest natychmiast po jego zakończeniu. Czas oczekiwania na uzyskanie dokumentów potwierdzających możliwość obsługi wózka wynosi jednak od 2 do 3 tygodni. Warto o tym pamiętać i odpowiednio wcześnie zaplanować zarówno kurs, jak i termin przystąpienia do sprawdzianu.

Czy egzamin na wózki widłowe jest trudny do zaliczenia?

Dla większości uczestników szkolenia na wózki widłowe egzamin jest formalnością, mającą potwierdzić zdobytą przez nich wiedzę i umiejętności zastosowania jej w praktyce. Tego typu kwalifikacje charakteryzuje znacznie wyższa zdawalność niż np. egzamin na prawo jazdy. Warto jednak pamiętać, że braki z teorii i nieprzyswojenie umiejętności praktycznych z pewnością nie ujdą kursantowi „na sucho” i mogą przyczynić się do niezaliczenia sprawdzianu. Właśnie dlatego, tak ważne jest odpowiednie przygotowanie i udział w szkoleniu, które – choć nieobowiązkowe – znacznie ułatwia zdobycie uprawnień na wózek widłowy, przybliżając kandydata na operatora do zdobycia wymarzonej pracy.